การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีในประเทศต่างๆ

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีนอกราชอาณาจักร ก็เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยที่เรารู้จักในชื่อว่ากระแสเกาหลี (Hallyu) ให้กับคนต่างชาติได้สัมผัสอย่างแท้จริง

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วัฒนธรรมมีทั้งหมด 25 แห่งใน 20 ประเทศทั่วโลก ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย เป็นศูนย์วัฒนธรรมแห่งที่ 25

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแห่งแรกตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1979 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีมีอยู่ 6 ทวีปทั่วโลก

การกำกับดูแล

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี จัดตั้งขึ้นโดยการควบคุมดูแลของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งด้านการดำเนินการและงบประมาณ แต่ในเมื่อศูนย์วัฒนธรรมจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีจำต้องอยู่ภายใต้อำนาจการดูแลของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศนั้นๆ โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และศูนย์วัฒนธรรมถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถานเอกอัคคราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี

ชื่อทางการของศูนย์วัฒนธรรมคือศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีหรือศูนย์เกาหลี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การจัดตั้ง เนื่องจากศูนย์ฯ ในบางประเทศมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมอาทิ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีและองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำงานรวมกันในศูนย์วัฒนธรรมเพียงแห่งเดียว

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมมี 2 ระดับ คือ

  • Minister Counsellor อัครราชทูตที่ปรึกษา
  • First Secretary เลขานุการเอก

ขึ้นอยู่กับงานและหน้าที่รับผิดชอบมากน้อยและสำคัญมากเพียงใด

พื้นที่

ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม ควรมีขนาดมากกว่า 1,000 ตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งอันมีกลุ่มเป้าหมายทั้งพลเมืองของประเทศนั้นๆ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสัญจรเป็นจำนวนมาก

ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีผลต่อการเลือกขนาดพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมเช่นกัน เนื่องจากภายในศูนย์วัฒนธรรมจะต้องจัดแบ่งพื้นที่เป็นห้องๆ หลายหลาย ให้สอดคล้องกับกิจกรรม อาทิ

  • พื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานที่นำมาจัดแสดงส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผลงานศิลปะของศิลปินเกาหลี และรวมถึงผลงานของศิลปินต่างชาติที่เป็นศิลปะของเกาหลี
  •  ห้องเธียเตอร์ หรือห้องประชุมเอนกประสงค์ เพื่อเป็นเวทีการแสดงร้อง เล่น เต้น รำ จัดแข่งขันประกวดร้องเพลงและเต้นสไตล์เกาหลี เป็นสนามเรียนเทควันโด งานเทศกาลภาพยนต์ และอื่นๆ
  • ห้องวัฒนธรรม ตกแต่งให้มีบรรยากาศความเป็นเกาหลี ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสถึงความงามเป็นเกาหลีให้ได้มากที่สุด
  • ห้องสมุด เป็นแหล่งรวบรวมสื่อต่างๆ ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีในรูปแบบของหนังสือและสื่ออิเล็คโทรนิค  
  •  ห้องเรียน ใช้เป็นห้องเรียนศิลปะและภาษา ทั้งยังสามารถดัดแปลงเป็นห้องสัมมาขนาดเล็กได้เช่นกัน
  • ห้องครัว ทำขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องสาธิตการทำอาหารเกาหลี ให้ผู้ที่มีความสนใจเรียนเป็นคอร์สๆ
  • ห้องมัลติมีเดีย เป็นห้องที่จัดแสดงนวัตกรรมอันทันสมัยของผูประเทศเกาหลี เช่น สมาร์ททีวี แอลอีดีทีวี จากบริษัทซัมซุงและแอลจี
  • อื่นๆ โดยศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีแต่ละประเทศสามารถเพิ่มเติมหรือลดกิจกรรมภายในศูนย์ฯ ได้