K-Cuisine

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารเดือนพฤศจิกายน– ธันวาคม2560 อ่านเพิ่มเติม...

K-Cuisine

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารประจำเดือนกันยายน – ตุลาคม 2560อ่านเพิ่มเติม...

K-Cuisine

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารประจำเดือนกรกฎาคม 2560อ่านเพิ่มเติม...

K-Cuisine

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารประจำเดือนเมษายน 2560 คลาสนี้ขอสงวนสิทธิให้กับนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยเรียนคลาสอาหารเท่านั้น

คลาสเรียน K-Cuisine แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่อ่านเพิ่มเติม...