qqqq

ประกาศรับนักเรียนคลาสอาหารประจำเดือนเมษายน 2560 คลาสนี้ขอสงวนสิทธิให้กับนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยเรียนคลาสอาหารเท่านั้น

คลาสเรียน K-Cuisine แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่ม A เรียนวันจันทร์ เวลา 10.00 – 11.30 น. จำนวน 15 ท่าน เปิดเรียนจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

กลุ่ม B เรียนวันพุธ เวลา 18.30 – 20.00 น. จำนวน 15 ท่าน เปิดเรียนพุธที่ 26 เมษายน 2560

***วันพุธที่10 เมษายน 2560 ไม่มีเรียน

***ทั้ง 2 กลุ่ม เรียนทั้งหมด 6 สัปดาห์

***เลือกสมัครได้เพียง1กลุ่มเท่านั้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6510165-8