k-academy-

วันเวลา
กลุ่ม 1 : ทุกวันจันทร์ พุธ 13.00 – 15.00
กลุ่ม 2 : ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี 18.00 – 20.00

เริ่มเรียน
กลุ่ม 1 : 25 กรกฎาคม 2558
กลุ่ม 2 : 26 กรกฎาคม 2559

สถานที่
กลุ่ม 1 : ห้องประชุมฮันมาดัง
กลุ่ม 2 : ห้องเรียนเซจง

ระยะเวลา : 3 สัปดาห์ / 6 ครั้ง
จำนวนที่รับ :กลุ่มละ 20 ท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอลงทะเบียนได้ที่ 02 651 0165-8