k-academy-

ประกาศรับสมัครคลาสเรียนภาษาเกาหลีเบื้องต้น (สำหรับผู้ทีมีพื้นฐานภาษาเกาหลีเล็กน้อย)

ระยะเวลา 24 ก.ค. 60 – 29 ก.ย.60 จำนวน 10 สัปดาห์

เซจง 2A เรียนวันจันทร์และวันพุธ เวลา 13.30 – 16.00 น. ห้องเรียน : เซจง ชื่อหนังสือ: เซจง 2

จำนวนผู้เรียน : 11 คน

เซจง 2B เรียนวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.30 น. ห้องเรียน :เซจง ชื่อหนังสือ: เซจง 2 จำนวนผู้เรียน: 2 คน

เซจง 3A เรียนวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 09.30 – 12.00 น. ห้องเรียน : เซจง ชื่อหนังสือ: เซจง 3 จำนวนผู้เรียน : 6 คน

*คลาสนี้ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีตามเกณฑ์ที่กำหนด*

*ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 30มิ.ย2560

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-0165-8***