k-academy-

ประกาศรับสมัคร คลาสเรียนสนทนาภาษาเกาหลี Conversation 1-1 และ Conversation 1-2

- Conversation 1-1 เรียนจันทร์และพฤหัสบดี 18.00-20.30น.

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นโดยรู้อักษรภาษาเกาหลี

การเรียนการสอนจะใช้หนังสือสนทนาของสถาบันเซจงโดยมีระดับความรู้เท่ากับหนังสือไวยากรณ์เซจง 1 การสอบเข้าเรียนผู้สมัครจะต้องสอบอ่านกับอาจารย์ผู้สอน

- Conversation 1-2 เรียนจันทร์และพฤหัสบดี18.00-20.30น.

สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีเบื้องต้นโดยรู้อักษรเกาหลี คำศัพท์และไวยากรณ์ เรียงประโยคได้ การเรียนการสอนใช้หนังสือสนทนาของสถาบันเซจง

โดยมีความรู้เท่ากับหนังสือไวยากรณ์เซจง 2 การสอบเข้าเรียนผู้สมัครต้องสอบสนทนากับอาจารย์ผู้สอน (คอร์สนี้ระดับความยากจะสูงกว่า Conversation 1-1

ผู้เรียนต้องมีความเข้าใจไวยากรณ์)

* สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-6510165-8