k-pop-Recoveredคลาสเรียนมายากล  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การเล่นและการแสดงมายากลอย่างถูกต้องและถูกวิธี จากอาจารย์ชาวเกาหลี ซึ่งจะประกอบด้วยการแสดงมายากลหลากหลายรูปแบบอ่านเพิ่มเติม...

p2014-augคลาสเรียน K-Pop Dance เริ่มเรียน 4 มิถุนายน 2014

เวลา 18:00 ~ 19:00 น. 8 สัปดาห์ จำนวน 15 ท่าน

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบ ขอปิดการรับสมัครเรียนในชั้นเรียนต่างๆผ่านทางเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม...

p2014-junคลาสเรียน K-Pop Dance เริ่มเรียน 4 มิถุนายน 2014

เวลา 18:00 ~ 19:00 น. 8 สัปดาห์ จำนวน 15 ท่าน

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบ ขอปิดการรับสมัครเรียนในชั้นเรียนต่างๆผ่านทางเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม...

p2014-janคลาสเรียน K-Pop Dance เริ่มเรียน 8 มกราคม 2014

เวลา 18:00 ~ 19:00 น. 8 สัปดาห์ จำนวน 15 ท่าน

ขอประกาศให้ทุกท่านทราบ ขอปิดการรับสมัครเรียนในชั้นเรียนต่างๆผ่านทางเว็บไซต์อ่านเพิ่มเติม...