Screenshot 37

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย ได้เปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2556 นี้ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่า- การกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย นายสนธยา คุณปลื้ม และรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สาธารณรัฐเกาหลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้