kcc-apr

ประกาศสรรหาผู้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ให้กับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทยประสงค์สรรหาบุคคลหรือบริษัทเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 ณ เมืองพยองชังให้กับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี โดยสถานที่จัดจะเป็นบริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการ ชั้น 1 และชั้น 2 ของศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ถึง

สิงหาคม 2017 (วันและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม) ภายใต้วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 20 ล้านวอน

·คุณสมบัติผู้เสนอแผนประชาสัมพันธ์

- บุคคลหรือบริษัทที่มีความประสงค์ยื่นแผนการจัดนิทรรศการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว 2018 จำต้องมีสัญชาติไทยหรือเกาหลีเท่านั้น

- มีประสบการณ์ในการจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 5 ครั้ง

·เอกสารประกอบ

- หนังสือรับรองนิติบุคคล กรณีเป็นบริษัท

- สำเนาบัตรประชาชน กรณีบุคคลธรรมดา

- ประวัติของบุคคลหรือบริษัท

- ตัวอย่างผลงาน

- แผนการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์

·ระยะเวลาส่งแผนงานประชาสัมพันธ์

- ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ถึง วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560

·ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

- วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 (เฉพาะบุคคลหรือบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น)

·ข้อตกลง

- ค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเตรียมการเพื่อนำเสนอแผนงาน ผู้นำเสนอจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง

- ทางศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี ประจำประเทศไทยอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบเอกสารที่ได้กำหนดและสถาน ที่ทำงานหรือที่ตั้งบริษัท ซึ่งผู้ส่งแผนงานต้องยอมรับข้อตกลงนี้

- แผนงานประชาสัมพันธ์ที่จัดส่งให้กับศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีต้องปกปิดเป็นความลับ โดยไม่เปิดเผย ณ ที่ใดมาก่อน

- หากได้รับเลือกเป็นผู้จัดนิทรรศการแล้วจะต้องแจ้งผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้ากับทางศูนย์วัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ