kcc-apr

ประกวดออกแบบ Logo งานฉลองการครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ในปี พ.ศ.2561 ที่จะจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ(ประเทศไทย)และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

download